ניהול הסדרים פנסיוניים

היום לאחר ועדת בכר, חוק פנסיית חובה ובעיקר עם המודעות הגבוהה שיש לעובדים נוצר מצב בו לחברה או מפעל עם כעשרה עובדים יש פוליסות ביטוח וקרנות השתלמות בעשר חברות שונות, דבר היוצר חלוקה של התשלום למספר רב של גופים, קושי לעקוב אחר החלוקה, סיכוי רב לקליטת כספים בצורה לא נכונה בגופים השונים ועבודה מול יותר מסוכן אחד.
לכן הצורך בניהול הסדרים פנסיוניים היום הוא גבוהה מתמיד!!
 
המטרה
 
לתת לעובדים פתרון כולל ומשולב לכל תחום הביטוח הסוציאלי הכולל: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קופת פיצויים מרכזית וקרנות השתלמות.
 
קליטת התיק הביטוחי
עם קליטת התיק נערוך בדיקה יסודית של כל ביטוחי המנהלים/קרנות פנסיה של כל אחד מהעובדים, באופן פרטני ונגיש חוות דעת בכתב.
שלב א'
1.     העברת מכתבי מינוי לחברות הביטוח השונות בהן קיימות פוליסות ביטוח מנהלים של  
     עובדי החברה.
2.     קבלת העתקי הפוליסות וכל חומר חיוני אחד מחברתכם ו/או מחברות הביטוח השונות.
3.     קבלת רשימת עובדי החברה המבוטחים בביטוח מנהלים תוך ציון שכרם האחרון (לתנאים
     סוציאליים), תאריך תחילת עבודתם בחברה ומצבם המשפחתי.
4.     בדיקה, ניתוח והערכה פוליסות אלו בכפוף למדיניות החברה, תוך התייחסות למבנה וסוג
     הפוליסה, מרכיביה, אופן התשלום, הצטברות פיצויים מול מחויבות עפ"י חוק, איתור
     בעיות מיסוי וכדומה.

שלב ב'

1.הצגת נתונים שרוכזו בשלב א' בפני הנהלת החברה והמלצות לשינוי.
2.קיום פגישות אישיות עם עובדי החברה להם קיימת תוכנית ביטוח המנהלים.
3.ביצוע השינויים בפוליסות אלו בהתאם לנוחיותכם ובקשות מיוחדות של העובדים (בכפוף למדיניות
   החברה)
 
תשתית (מיכון – מיחשוב – תקשורת)
לחברה תשתית מיכונית ארגונית רחבה ביותר, הכוללת:
א.חיבור בתקשורת מחשב לכל קבוצות הביטוח בישראל.
ב.חיבור בתקשורת למרכז הסליקה הבנקאי (מס"ב) באמצעותו מתבצעת גבייה.
ג.מערכת עצמאית לניהול תיקי ביטוח חיים, פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.
ד.כל עמדות העבודה מחוברות לרשת האינטרנט, ולכל עובד בחברה תיבת E-MAIL  אישית.
ה.כל עמדות העבודה מחוברות למערכת אופטית המאפשרת כניסה מיידית למחשב לצורך
   עיון בהיסטורית תיק המבוטח וניהול צוותי עבודה בשיטה ה- Work Flow
ו.תוכנות עצמאיות לניהול עסקים מיוחדים.
ז.החברה פועלת מול החברות לניהול שרותי שכר (כגון: חילן, יענא, מלל ועוד)
ח.לחברה סניפים בכל רחבי הארץ, דבר המאפשר נגישות ויעילות מרביים.
 
צוות של מגדל חברה  לביטוח בע"מ, פועל מתוך משרדי "שגיא-יוגב"
ומבצע במקום את הפקת הפוליסות, שינויים, פדיונות, הלוואות וכיו"ב.
פעולה זו מאפשרת שליטה ויעילות מרביים ומתן שירות ברמה גבוהה ביותר.
צוות מקביל של "הפניקס" נותן שירותים מתוך משרדי חברה אחות שלנו.
 
מערך הניהול והטיפול השוטף
 
להלן פירוט מערך ניהול התנאים הסוציאליים והטיפול השוטף המוצע על ידינו:-
 
א. מידע שוטף לחברה ולעובד
חברה -      בסיום כל שנה תקבל החברה דו"ח הצטברות כספי הפיצויים בפוליסות
ביטוח המנהלים/קרנות פנסיה/קופ"ג / קרנות השתלמות בחתך של  כל עובד
(ניתן על-פי דרישה להפיק למעביד דו"ח רבעוני למאזן על הצטברות הפיצויים)
העובד –      יקבל כל שנה דוחות מעודכנים של מצב הפוליסה על-שמו, לרבות הצטברות
פיצויים, תגמולים, סכומי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה.
 
כל עובד יוכל לפנות באופן אישי למשרדנו בכל עת ולקבל דו"ח מידע מעודכן למצב
התוכנית שנערכה על שמו – וזאת בנוסף למועדים הקבועים בהם יימסרו הדוחות
כאמור.
 
ב.   ניהול שוטף
השרות השוטף מול העובדים יינתן במשרדי חברתכם מול צוות עבודה של "שגיא יוגב"
שיפעל בהתאם לנוהלי העבודה שיסוכמו ובמועדים שיתואמו מראש עם אגף משאבי
אנוש.
 
ג.    פרישת עובד
בעת פרישת עובד מהחברה יבוצע הטיפול השוטף מול המעביד והעובד. הטיפול יכלול:
 
למעביד –        דו"ח על מצב הביטוח וערך פדיון הפיצויים שנצבר, סיוע בהכנת התחשבנות
פיצויי פיטורים, הכנת טיוטה של טופס 161, הכנת מסמכים לשחרור הבעלות
על פוליסה והעברת התשלום לעובד.
 
העובד –    יקבל הסבר מלא על האלטרנטיבות העומדות בפניו באשר להמשך התוכנית
וכן יינתן לו הכוונה באשר להיבטי המיסוי על כספי הפיצויים (עריכת רצף
זכויות, רצף קצבה וכדומה).
 
כמו כן, נטפל בהעברת התוכנית למעביד החדש, או לעובד עצמו, כולל הפעלת "אופציית
ריסק" לתקופת המעבר, במידת הצורך.
הכיסוי הביטוחי ("ריסק זמני") למקרה מוות ואכ"ע יינתן חינם לעובד למשך 3 החודשים     
   הראשונים מיום סיום עבודתו בחברה.
 
 
ד.    ליווי מקצועי
 
החברה תקבל מאיתנו ליווי מקצועי שוטף בכל הנושאים הקשורים לתחום
התמחותנו. במידת הצורך ילווה הייעוץ בחוות דעת משפטיות וחשבונאיות וזאת
           ללא כל תשלום מצידכם.
יועצינו בתחום מיסוי קופות-גמל הם: רו"ח קובי ייטח , בתחום דיני עבודה עו"ד רועי פוליאק.
 
 
ה. מערך הגבייה
אופן בצוע גביית התשלום החודשי יקבע על ידך בהתאם לאפשרויות הבאות:
 
אפשרות א' – גביה יזומה על ידיכם.
בשיטה זו חישוב התשלומים החודשיים נעשה על ידי החברה עפ"י אחוזי הפרשה, שנקבעו לכל עובד מראש.
דוחות התשלומים מונפקים על ידיכם ומועברים לתשלום בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות: המחאות, העברה בנקאית רגילה, מדיה מגנטית.
 
אפשרות ב' – גביה יזומה על ידינו
 
בשיטה זו אנו נעביר אליכם מידי חודש דו"ח גבייה מרוכז לתשלום עפ"י הסכומים הנדרשים מכל אחד מהגופים בהם הינכם מבוטחים ובהתאם למרכיבי התוכניות השונות.
הדוח מפרט לגבי כל עובד את התשלום החודשי הנדרש בכל אחת מהתוכניות על-שמו (עפ"י שיטת התשלום המיוחדת שלה) וכן מסכם את התשלום החודשי הן ברמת העובד והן עפ"י חלוקה לגופים המבטחים השונים. גבייה ממוחשבת
במסגרת מערך המחשוב של הסוכנות תעמוד לרשותכם גם האופציה לבצע הגבייה באופן   
ממוחשב באמצעות מדיה מגנטית, שתועבר מלשכת שרות השכר שלכם.
תאום הנושא ועלות הטיפול במלואה תחול על חברתנו.
 
חשבון נאמנות
שגיא – יוגב מנהלת חשבון נאמנות החל מ – 01/01/2005 בהתאם לתקנות האוצר.
חשבון הנאמנות מתנהל באמצעות חברת הנאמנות של בנק מזרחי.
חשבון זה מקנה יתרון גדול למעסיק בעת העברת הכספים, במס"ב או בהמחאה אחת עבור
כל העובדים המבוטחים. אנו נעביר את תשלום לכל חברות הביטוח קרנות הפנסיה וקרנות השתלמות.
כמו כן נעביר אליכם מדי חודש דו"ח המפרט את כל התשלומים ואופן פיצולם בין הגופים השונים.
הניהול השוטף של הפרמיות באמצעות חשבון נאמנות מקנה איפה, לכם, כמעסיק חיסכון משמעותי
בעלות העברת התשלומים וכן בקרה ושליטה מלאה  בנתונים
 
ו. שונות
 
אנו מתחייבים כי הטיפול בפוליסות הקיימות של כל עובדי החברה יבוצע בתוך שלושה
חודשים ממועד ההתקשרות עם החברה, ובמקביל יוגש דו"ח מסכם לחברה ובו פירוט השינויים שבוצעו לכל עובד.
ויביט-בניית אתרים